NELLA BIBLIOTECA “AFRICANA”

NELLA BIBLIOTECA “AFRICANA”

στις βιβλιοθήκες μιλούν οι αθάνατες ψυχές των νεκρών. In bibliothecis loquuntur defunctorum immortales animae. CATALOGO SOMMARIO DELLE OPERE CONSERVATE NELLA BIBLIOTECA-ARCHIVIO “AFRICANA” (Lo spoglio dei volumi è fermo all’anno 2000 con oltre 3150...